Incremental > MS Type > 40
 
 
12 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |      
 
MS - 40

 

 

계측기용 Gauge
공장자동화
Factory Automatic

 

- PHOTO ETCHING 기술에 의한 초정밀 부호판 채택
- COMPACT한 SIZE
- 우수한 내환경성, 안정된 출력 특성
- 구조가 간단하고 취부가 용이